Нашите принципи за устойчиво строителство

Устойчиво строителство

Стратегията на LivingHOMES за проектиране и изграждане на устойчив дом.

 

Намаляване на топлинните загуби

1/ Намаляване на топлинните загуби през ограждащите елементи на сградата – вертикални, хоризонтални или наклонение е приоритет за проектантите на LiwingHOMES. Чрез внимателен анализ на геометрията и правилен подбор на изолационни материали се избягват всички топлинните мостове.
Предвидените в проекта материали ефективно изолират външните стени и покрив на сградата през зимата и предпазват от топлина през лятото, което води до значителни икономии, свързани с отоплението и охлаждането на къщата.
Винаги препоръчваме на нашите клиенти топло-технически характеристики които надвишават нормативните изисквания.

2/ Използването на многокамерна дограма с нисък коефициент на топлопроводимост съчетана с троен или четворни газонапълнени стъкло-пакети.  Две стъкла са с ниско-емисионни покрития и специални дистанционери.

Устойчивото строителство е по-скъпо от традиционното, но завишените разходи са нищожни в сравнение с икономиите, които се постигат с времето. Животът в тези сгради е много по-евтин.
Използването на по-малко енергия за отопление и охлаждане освен, че е изгодно оказва влияние за опазването на околната среда дори без този  ефект да е търсен.

Добър дизайн

Правилно разполагане на сградата в парцела.
Ориентация на сградата спрямо световните посоки така, че южната фасада да е с максимална повърхност за максимални слънчеви печалби. През топлите месеци не бива да се допуска прегряване на помещенията – задължителна е активна или пасивна външна слънце-защита на остъклените части от фасадата.
Компактен обем с минимална повърхнина. Формата на сградата е проектирана така, че да позволи на слънцето през зимата естествено да затопли помещенията, а обратно през лятото да не се допусне пряко ослънчаване, за да се избегне проблема с прегряването;

Добрия проект създава възможността за акумулиране на спечелена енергия и едновременно с това подобрява комфорта на обитаване.

Използване на възобновяеми източници

За всеки отделен проект се прави внимателен анализ на избора за използваните енергоизточници с цел максимална икономическа и техническа ефективност. Винаги препоръчваме включването в нашите проекти на:

1/ Слънчеви панели
Дизайнът на нашите сгради позволява безпроблемно интегриране на системи за подгряване на топла вода посредством слънчевата енергията.

2/ Фотоволтаични системи
Фотоволтаични системи интегрирани към покрива на сградата са интелигентен избор. Тези съоръжения превръщат на слънчева енергия в електрическа, което е добре и за вашия джоб и за природата.

Възобновяемите източници значително намаляват разходите за енергия на сградата и допринасят за енергийната и независимост.

Икономично и екологично отопление

Изборът на подходящи уреди и правилното проектиране на сградните инсталации осигуряват висок комфорт на обитаване с по-малко средства.

Дом за всяка възраст

LivingHOMES проектира устойчиви домове за да се наслаждавате на живота си в тях на всяка възраст, без да се налагат големи ремонти или корекции.
Затова при проектирането обръщаме внимание на практичното оформление и обзавеждане на дома.

Предишна статия

Устойчива архитектура

Следваща статия

Живот в дървена къща

Compare listings

Compare