Позвънетe (359) 898 484927

Научете повече за БОЕЛ ЕООД

СТРОИТЕЛНО-КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА БОЕЛ ЕООД
е създадена през 2008г., като основната дейност на дружеството е свързана с организиране и обслужване на строително-инвестиционни проекти от етапа на предпроектните проучвания до въвеждане на обектите в експлоатация, предоставяйки на клиентите си пакет от услуги от квалифицирани и опитни специалисти.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ
Консултация при стартиране на инвестиционни намерения – проучване, анализиране и предлагане на разнообразни проектни решения, търсене на оптимални решения на строителната задача с оглед на рентабилност, устойчивост, дизайн, пригодност и др.
Консултация при избор на строителен метод за изпълнение – цена, срок, дълговечност и др.
Консутация при утвърдени проектно решение и строителен метод за изготвяне на предварителна бюджетна стойност за обекта.

ВЪЗЛАГАНЕ И/ИЛИ КОНТРОЛ НА ПРОЕКТИРАНЕТО
Професионално управление във всички фази на проектиране, като се гарантира на клиента сигурността от постигане на оптимални проектни решения – технически, технологични и рентабилни.
Мониторинг във всички части на проектиране, като се следи за пълното съответсвие по всички специалности.

ПЛАНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Изготвяне на концепция за работа по даден обект, съгласно строителната технология.
Планиране на необходимите ресурси – материали и изделия, строителна техника и механизация и работна ръка.
Изготвяне на Предварителен план-график за изпълнение на строителството, Диаграма на работната ръка, График на механизацията.
Изготвяне на График на паричните потоци, съпътстващи изпълнението на строителството.
Изготвяне на обосновка на разходите за отпускане на банков кредит за обезпечаване на строителството.

Клиенти на „Строително-консултантска къща БОЕЛ“ ЕООД са проектантски дружества – за изготвяне на количесвени сметки по изготвени от тях проекти, строителни дружества – за изготвяне на технически предложения, графици, анализни цени и други, за участието им в тръжни процедури, както и физически лица, Общински служби и инвестиционни компании за цялостно организиране на проектиране и изграждане на обществени и жилищни сгради и съоръжения.

„Строително-консултантска къща БОЕЛ“ ЕООД е оторизиран дистрибутор за България и Българския пазар на системи STEKO®.

0 Коментар

Sort by:
Оставете коментар

Оставете коментар

Compare listings

Compare